Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę doktorską obroniła 1990, a stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2002. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego UM. Od roku 2011 jest kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz kierownikiem Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego CSK SP ZOZ Instytut Stomatologii UM w Łodzi. W roku 2012 została powołana na stanowisko Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego. Na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w 2013 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Od 2014 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 170 prac oryginalnych i poglądowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz komunikatów zjazdowych prezentowanych na polskich i międzynarodowych konferencjach. Jest współautorką monografii naukowych i podręczników akademickich w języku angielskim. Otrzymała 11 nagród naukowych i 2 dydaktyczne. Jest lekarzem praktykiem, specjalistą z zakresu stomatologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chitynowego. Dorobek naukowy koncentruje się m. in. na problematyce badawczej z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy i jej powikłań szczególnie u najmłodszych dzieci w oparciu o badania kliniczne, doświadczalne, mikrobiologiczne, immunologiczne.

Jednym głównych kierunków zainteresowań jest diagnostyka, leczenie i następstwa urazowych uszkodzeń zębów. Zajmuje się także naukowo zaburzeniami rozwojowymi zębów z wykorzystaniem badań klinicznych i na zwierzętach. Ważną problematykę naukową w dorobku stanowi estymacja podłoża genetycznego w sporadycznej i rodzinnej oligodoncji oraz badania nad oceną wpływu materiałów kompozycyjnych na stan komórek miazgi, w oparciu o badania cyto- i genotoksyczne, które były realizowane m.in. w ramach grantów – była kierownikiem i głównym wykonawcą 2 grantów MNiSW. Łącznie była i jest promotorem 10 przewodów doktorskich. Ponadto jest m.in. przewodniczącą Zespołu Ekspertów ds. akredytacji, vice przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Oddziału Stomatologicznego, członkiem Komisji ds. Nostryfikacji dyplomów lekarza-dentysty Oddziału Stomatologicznego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji, koordynatorem studenckich praktyk wakacyjnych na Oddziale Stomatologicznym UM.